Propozycja ?? nie ?? do odrzucenia

Dzisiaj ukazało się ogłoszenie pracodawcy, BEZ UZGODNIENIA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI, że w dniach 27-30 grudnia 2022 zatrzymuje produkcję i „wspaniałomyślnie” proponuje pracownikom urlop wypoczynkowy a kto go nie ma to niech sobie weźmie urlop bezpłatny. Od biedy jak już ktoś nie skorzysta z „zachęty” to może przyjść do pracy, do prac porządkowych.

Zważywszy na rewelacyjne wyniki finansowe spółki, ponurym żartem jest proponowanie w miesiącach świątecznych (grudzień/styczeń) tak znaczne uszczuplanie wynagrodzenia pracownikom.

Natychmiast po zapoznaniu się z tą propozycją, wystosowaliśmy pismo do pracodawcy przedstawiając nasze stanowisko.

Uważamy że powinien zostać zastosowany Art. 81 Kodeksu Pracy, czyli oczekujemy, że pracodawca wypłaci pracownikom, w tych dniach WYNAGRODZENIE POSTOJOWE, dla których nie chce organizować pracy w wyżej wymienionych dniach.

Po pierwsze:
Nie wszyscy pracownicy mają jeszcze urlop wypoczynkowy lub planują jego wykorzystanie np. w przyszłym roku. Upoważnia ich do tego to, że niewykorzystane tzw. 4 dni urlopu na żądanie, przechodzą na rok przyszły do zaplanowania i wykorzystania w 2023 roku.

Ponadto pracownicy, którzy z różnych przyczyn nie mogli wykorzystać urlopu, mogą go wykorzystać, najpóźniej do końca września przyszłego roku.

Pracodawca może sugerować wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo, jednak nie może do tego zmusić pracownika. Pracownik  ma prawo odmówić wykorzystania urlopu. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której pracodawca ustala pracownikowi termin urlopu zupełnie dowolnie i wbrew jego woli.
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kiedy-nakazac-wykorzystanie-urlopu-wypoczynkowego

Po drugie:
Pracodawca nie ma prawa zmuszać lub zachęcać pracownika do urlopu bezpłatnego.
Art 81 KP oraz nasz zakładowy „Regulamin Wynagradzania” mówią:

„Art. 81. § 1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.”

Czyli w naszym przypadku przysługuje 90% wynagrodzenia – pracownik traci tylko 10% premii ale za 4 dni, tj od 27-30 2022.

Po trzecie:
Jeśli pracownik weźmie te 4 dni urlopu bezpłatnego, to traci prawie 20% wynagrodzenia grudniowego (również tą premię 10% za 4 dni)!!!

Biorąc pod uwagę aktualną średnią zakładową pracownik straci:

brutto od ~1 000 zł do ~1 300 zł
netto (na rękę) od  ~800 zł do ~1 000 zł

Art. 174. KP mówi, że urlopu bezpłatnego udziela się tylko na pisemny wniosek pracownika. Pracodawca nie może udzielić mu go sam od siebie.

Jakie są skutki urlopu bezpłatnego dla pracownika?
– pracownik, który przebywa na urlopie bezpłatnym, traci źródło dochodu;
– urlop bezpłatny, w przeciwieństwie do urlopu okolicznościowego czy wypoczynkowego nie wlicza się do stażu pracy;
– za ten okres pracodawca nie opłaca za pracownika składek społecznych ZUS, ubezpieczenia chorobowego;
– informacja o wykorzystaniu urlopu bezpłatnego zostanie odnotowana w świadectwie pracy;

Po czwarte:
Pracodawca napisał, że „Jeżeli ktoś chce świadczyć pracę w tych dniach zostanie oddelegowany do prac porządkowych.”

Zgodnie ze stanowiskiem PIP „miejsce wykonywania pracy należy do elementarnych warunków pracy i zgodnie art. 29 § 1 pkt 2 kodeksu pracy powinno zostać określone w umowie o pracę.

Jednak czasem, gdy zachodzi potrzeba czasowego oddelegowania pracownika do pracy w innym oddziale firmy lub powierzenie mu innych obowiązków, których nie ma w umowie, pracodawca nie może na podstawie art. 42 § 4 kp oddelegować pracownika do innego miejsca niż określone w umowie o pracę.
Na podstawie art. 42 § 4 kp pracodawca może jedynie powierzyć pracownikowi inną pracę, ale w tym samym miejscu określonym w umowie o pracę.

Powierzenie wykonywania pracy w innym miejscu niż określone w umowie może nastąpić jedynie na podstawie zgodnego porozumienia stron, bądź na podstawie wypowiedzenia zmieniającego.”

Podsumowując,  przełożony nie może w trybie polecenia służbowego zmienić pracownikowi pracy na inną niż umówiona. Biorąc jednak pod uwagę skomplikowaną materię jaką jest prawo pracy w naszym kraju, każdorazowo jeśli będziecie mieli wątpliwości i problem z poleceniem przełożonego to proszę o kontakt.

Z kolei zaś zgodnie z Art. 237 Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników. Jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu przed przystąpieniem do pracy ma obowiązek wyposażyć go w odpowiednią odzież – np. ocieplacze w przypadku powierzenia prac na zewnątrz. Dotyczy to też oczywiście obuwia.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Odnośnie odpowiedniej odzieży i obuwia na poszczególnych stanowiskach. Jeśli ktoś ma wątpliwości proszę o kontakt, sprawdzimy to w tabeli odzieży w odniesieniu do stanowiska, na które pracodawca będzie chciał oddelegować pracownika.

W niektórych przypadkach pracodawca powinien skierować pracownika na badania lekarskie

i

obowiązkowo przeszkolić pod względem BHP przy pracach porządkowych. Czyli przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników oddelegowanych z innych stanowisk na stanowiska na których wcześniej nie pracowali.

Dla przypomnienia:

Program szkoleń BHP określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku.

Poruszane tematy mają być rozpisane na co najmniej 3 godziny lekcyjne, co daje 2 godziny i 15 minut zegarowych.

Tyle trwa instruktaż ogólny.

Na pełne szkolenie wstępne BHP składa się również instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy, który powinien trwać co najmniej 8 godzin lekcyjnych. Przeprowadza go przełożony, który zapoznaje swojego podwładnego z metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Po szkoleniu wystawia się dokument – kartę szkolenia wstępnego.

Zawsze, przed przystąpieniem pracownika do pracy, należy zapoznać go z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Obowiązkiem pracodawcy jest rzetelne przeszkolenie. Pracownik może podpisać kartę szkolenia BHP tylko po pełnym zrozumieniu i zapoznaniu się z omawianymi tematami i zagrożeniami na stanowisku. Jeśli pracownik nie rozumie lub ma jakiekolwiek wątpliwości, to nie może potwierdzić podpisem szkolenia.

Wszelkie Wasze wątpliwości odnośnie ewentualnych nacisków, ewentualnego oddelegowania i (nie)przestrzegania procedur z tym związanych proszę o zgłaszanie bezpośrednio do mnie.

Jeśli macie jakieś pytania to również zapraszam.

JB

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Propozycja ?? nie ?? do odrzucenia została wyłączona

Komunikat – rozmowy płacowe – 16 11 2022

Nie doszliśmy do porozumienia.

Propozycja pracodawcy, która padła, jest nie do zaakceptowania.

W czasach szalejącej inflacji, szacowanej w przyszłym roku na poziomie 20%, pracodawca zaproponował 5% do stawki osobistego zaszeregowania/godzinowej plus 5% comiesięcznej premii absencyjnej – za niechorowanie.

Razem 10%

Przy czym utrata całych 5% następowałaby bez względu na długość choroby.

Nasza propozycja wobec pracodawcy opiewa na 10% plus 2% premii absencyjnej.

Z takimi propozycjami rozeszliśmy się!

Następne spotkanie 07 12 2022.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Komunikat – rozmowy płacowe – 16 11 2022 została wyłączona

Komunikat po rozmowach płacowych – 04 11 2022

W dniu dzisiejszym, jak wcześniej informowałem, odbyła się pierwsza tura rozmów na temat wzrostu płac od stycznia 2023 roku.

Propozycja pracodawcy bardzo odbiega od oczekiwań i aktualnej sytuacji finansowej rodzin pracowników .

W kwestii szczegółów (dla dobra negocjacji) zapraszam do osobistego kontaktu.

Następne spotkanie z pracodawcą 16 listopada 2022

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Komunikat po rozmowach płacowych – 04 11 2022 została wyłączona

Oczekujemy na termin negocjacji płacowych w 2023

Edit – 2022 10 21 18:00 –

W dniu 21 10 2022 otrzymaliśmy informację od pracodawcy, że zapraszają organizacje związkowe na rozmowy w dniu 04 11 2022 o godz 12:00.

TRZYMAJCIE KCIUKI ZA WYNIKI ROZMÓW!!!


Zgodnie z §12 obowiązującego „regulaminu wynagradzania” przyszedł czas na negocjacje odnośnie wzrostu wynagrodzeń od stycznia 2023 roku.

Odpowiednio wcześniej skierowaliśmy pismo do pracodawcy, z pytaniami o dane niezbędne do rozmów, przewidując, że pracodawca jak zwykle wyczerpie do końca, ustawowy, 30-to dniowy termin na odpowiedź.

W dniu 19 10 2022 pisemnie wezwaliśmy pracodawcę do ustalenia terminu rozmów w tym temacie. Pismo zostało również podane do wiadomości załogi, poprzez wywieszenie na portierni.

Po konsultacjach z pracownikami zawnioskowaliśmy o wzrost wynagrodzeń na poziomie prognozowanej inflacji w przyszłym roku, tj. 20%.

Wyniki osiągane przez Spółkę w pełni uzasadniają takie oczekiwania.

Gdy otrzymamy informację o terminie rozmów poinformuję Was o tym.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Oczekujemy na termin negocjacji płacowych w 2023 została wyłączona

Pracownicy chcą powrotu dodatku stażowego

W związku z oczekiwaniami pracowników Śrubeny, zawnioskowaliśmy w dniu dzisiejszym o niezwłoczne ustalenie terminu rozmów i ich rozpoczęcie początkiem sierpnia br. w zakresie wprowadzenia dodatku stażowego

Obecnie, stawki osobistego zaszeregowania, doświadczonych pracowników z długim stażem pracy w Śrubenie, są w rażącej dysproporcji do stawek nowo przyjmowanych pracowników.

Jeśli pracodawca chce zapewnić bezproblemową sukcesję – zmianę pokoleniową, to powinien docenić doświadczenie i wytrwałość długoletnich pracowników.

Jest to szczególnie istotne w sytuacji powstającej konkurencji, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Żywiecczyźnie – Radziechowy Wieprz. Nie ulega wątpliwości że druga „śrubiarnia” będzie zabiegała o doświadczonych operatorów i innych pracowników.

Pracodawca powinien zawczasu wdrożyć strategię sukcesji, aby zminimalizować straty z tytułu utraty kluczowych pracowników-liderów.

Uważamy, że wprowadzenie dodatku stażowego powinno być taką strategią.
W piśmie złożyliśmy konkretne propozycje, by pracodawca, na spotkaniu, mógł od razu odnieść się do  konkretnych propozycji.

Oczekujemy na wyznaczenie terminu rozmów.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Pracownicy chcą powrotu dodatku stażowego została wyłączona

Wynegocjowaliśmy wzrost dodatków regulaminowych! :)

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy negocjacje wynikające z wystąpienia organizacji związkowych ŚRUBENY, z dnia 21 kwietnia 2022 roku.

Jak Was zapewniłem we wpisie z 11-go maja, po podpisaniu porozumienia w zakresie płacy zasadniczej, mieliśmy kontynuować rozmowy z pracodawcą o wzrost dodatków regulaminowych obowiązującego „Regulaminu wynagradzania”.

Chcieliśmy urealnić – zrewaloryzować dodatki otrzymywane przez pracowników za zwiększoną odpowiedzialność, uciążliwość, dodatkowe poświęcenie czy też inne obowiązki uregulowane w „Regulaminie wynagradzania”.

WYNEGOCJOWALIŚMY DZISIAJ:

– wzrost dodatku brygadzistowskiego z 2 zł – 2,5 zł

– dodatek za czas dyżuru i usuwania awarii

   * czas dyżuru z 150 zł – 170 zł

   * czas usuwania awarii w wyniku wezwania z dyżuru domowego z 75 zł – 85 zł

– dodatek za pracę w święto 195zł – 220

– Dodatek dla zakł. SIP z 300 na 350

– Dodatek dla zakł. SIP z 120 na 150

Wynegocjowane dodatki zafunkcjonują również od 01 06 2022 roku, tak jak wzrost płacy zasadniczej.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Wynegocjowaliśmy wzrost dodatków regulaminowych! :) została wyłączona

Od 01 czerwca 2022 wzrost wynagrodzeń zasadniczych! :)

W dniu dzisiejszym w wyniku wystąpienia organizacji związkowych z dnia 21 kwietnia 2022 roku rozpoczęły się rozmowy z pracodawcą w temacie wzrostu wynagrodzeń.

W wyniku trudnych rozmów i przerzucania się argumentami, wynegocjowaliśmy wzrost płacy zasadniczej od 01 czerwca 2022 roku.

Wynagrodzenia wzrosną średnio o 250 zł, przy czym 200 zł otrzyma obligatoryjnie każdy pracownik a 50 zł będzie stanowiło kwotę „do podziału” przez przełożonego.

Należy pamiętać, że średni wzrost wynagrodzeń zasadniczych powoduje wzrost płacy średnio o 275 zł, z uwagi na 10% premię.

Podczas rozmów zostały podniesione kwestie waloryzacji dodatków regulaminowych:

  • Brygadzistowskiego
  • Za pracę w dni świąteczne
  • Za dyżury i wezwanie do pracy podczas dyżuru
  • i innych

Na temat poziomu wzrostu tych dodatków spotkamy się z pracodawcą we wtorek 17 maja 2022 roku.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Od 01 czerwca 2022 wzrost wynagrodzeń zasadniczych! :) została wyłączona

Wspaniałe wyniki = lepsze płace !!

W dniu dzisiejszym organizacje związkowe, działające w Śrubenie, wystąpiły o wzrost wynagrodzeń zasadniczych, od maja 2022, średnio o 400 zł na pracownika, wzywając pracodawcę do rozmów jeszcze w miesiącu kwietniu.

Wzrost płac na 2022 rok, który został wynegocjowany końcem 2021 roku, był kontestowany przez pracowników, zaraz po zakończeniu negocjacji i podpisaniu porozumienia.

Członkowie związku oraz pracownicy niezrzeszeni, w rozmowach z przewodniczącymi i członkami zarządu związków, wyrażali swe niezadowolenie z niewystarczających kwot wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku.

Galopująca inflacja początkiem 2022 roku powoduje znaczący spadek stopy życiowej rodzin pracowników zatrudnionych w Śrubenie.

Uważamy, że rekordowe wyniki finansowe za 2021 i za I kwartał 2022 pozwalają na korektę wzrostu wynagrodzeń.

Oczekujemy na szybkie wyznaczenie terminu spotkania z pracodawcą w temacie negocjacji wzrostu wynagrodzeń.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Wspaniałe wyniki = lepsze płace !! została wyłączona

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zarząd Związku Zawodowego

Pracowników Śrubena Unia w Żywcu

Życzy wszystkim pracownikom, pracującym w Śrubenie

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
wszelkiej obfitości na świątecznym stole

Podczas tych naszych, najważniejszych chrześcijańskich świąt nie możemy zapomnieć o naszych współpracownikach, pracującym z nami – Ukraińcach i Białorusinach. Ukraińcy bohatersko stawiają opór rosyjskiemu agresorowi. Większość Białorusinów sprzeciwia się będącemu u władzy dyktatorowi sabotując transporty wojsk ruskiego agresora.

Wszystkim współpracownikom z Ukrainy i Białorusi życzymy:

Нехай час Великодня принесе мир і полегшення!

Христос воскрес із мертвих!

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania ŻYCZENIA WIELKANOCNE została wyłączona

„lex retro non agit”

Jedna ze starych rzymskich reguł prawnych, na której opiera się prawo w naszym kraju to:

„lex retro non agit” – „prawo nie działa wstecz”

U nas w firmie o tym jednak zapomniano!

Pomimo rekordowej produkcji, znaleziono „winnych” nierealizowania bardzo wysokich budżetowych zadań ilościowych w obszarze produkcji, winiąc pracowników obszaru produkcji a szczególnie oddziału na zimno, których zmogła choroba w trudnym czasie pandemii.

W gazetce przedstawiono problem w taki sposób jakoby L4 było nadużywane. Zapomniano chyba o tym, że pracownik na L4 ma 80% uposażenia i postanowiono dodatkowo ukarać takich pracowników!

W związku z tym postanowiono WSTECZ zmienić reguły przyznawania premii kwartalnej.

Szczegóły opisano w nr 4 (2022) gazetki zakładowej.

W dniu dzisiejszym organizacje związkowe wystosowały pismo do pracodawcy następującej treści:


„W związku z publikacją w gazetce zakładowej nr 4 na temat zmienionych zasad wypłacania premii kwartalnej wyrażamy

 STANOWCZY PROTEST

Przeciwko zmianom zasad wypłacania bieżącej premii kwartalnej.

Wnosimy o wypłacenie premii kwartalnej za pierwszy kwartał według dotychczasowych niezmienionych zasad.

Obecne zasady premii kwartalnej wystarczająco regulują nieobecność w pracy powodu choroby.

Protestujemy też przeciwko dyskredytowaniu grupy pracowników obszaru produkcyjnego ze wskazywaniem na pracowników wydziału P2.

Pracownicy obszaru produkcji w 1szym kwartale 2022 roku pomimo szalejącej pandemii COVID ofiarnie i wydajnie pracowali, czego wynikiem są osiągnięte bardzo wysokie poziomy produkcji.”


Oczekujemy na spotkanie z Zarządem spółki i wycofanie się z uregulowań, które działałyby wstecz.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania „lex retro non agit” została wyłączona